ประวัติความเป็นมา

34050725_1364615620306171_6460347381232697344_n

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง
 ลักษณะที่ตั้งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ของอำเภอโพนทองห่างจากตัวอำเภอ 12 กิโลเมตร
 ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่สูงๆ ต่ำๆ เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะกับการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
 มีเนื้อที่ 62 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ทำการเกษตร 19,688 ไร่
 อณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
 ทิศเหนือติดกับเทศบาลชุมพร
 ทิศใต้ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
 ทิศตะวันออกติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
 ทิศตะวันตกติดกับเทศบาลตำบลแวง
 ตำบลวังสามัคคีประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน
 หมู่ที่ 1 บ้านวังม่วยเหนือ
 หมู่ที่ 2 บ้านโคกสะอาด
 หมู่ที่ 3 บ้านวังม่วยพัฒนา
 หมู่ที่ 4 บ้านกุดก่วง
 หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าน้อย
 หมู่ที่ 6 บ้านใหม่โชคชัย
 หมู่ที่ 7 บ้านหนองสิม
 หมู่ที่ 8 บ้าานวังยาว
 หมู่ที่ 9 บ้านวังม่วยพัฒนา
 หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ทุ่งทอง
 หมู่ที่ 11 บ้านท่าแสงจันทร์
 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ยิ่งเจริญ
ประชากรทั้งสิ้น 7,441 คน
 จำนวนครัวเรือน 1,827 ครัวเรือน
 ชาย 3,788 คน
 หญิง 3,683 คน

 ผลการดำเนินการ 


 แผนการดำเนินงาน 


งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2541

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้การบริหารงานงบประมาณสิ้นสุดที่จังหวัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 32 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 มาตรา 6 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดประกาศจากราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาบาล พ.ศ. 2531

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538

ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้


แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี คือแผนอัตรากำลังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบอัตราในการกำหนดตำแหน่ง ใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง โดยคาดว่าจะมีการใช้อัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างตำแหน่งใดเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง และเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้